Assemblea General

L'Assemblea General de Cel Fosc està regulada en el capítol III dels estatuts. Els articles 8 a l'13 defineixen la seva naturalesa, facultats, període de reunió, convocatòria, ordre del dia i vot.